Egu – Erhvervsfaglig grunduddannelse (EGU)

EGU er et tværfagligt basisforløb baseret på princippet om først at udstyre eleven med en tværfaglig viden, der ved afslutningen af uddannelsen sikrer, at eleven har fået et bedre beslutningsgrundlag, når der skal træffes valg om det videre uddannelsesforløb. Udover et almindeligt skoleforløb stilles der ikke særlige krav til uddannelse i forbindelse med optagelse på EGU. Alle under 30 år kan søge uddannelsen. Under forløbet med skoleperioder får eleven en mindre ugentlig skoleydelse. Først under selve praktikken får man en elevløn. Områder dækket af kollektive overenskomster mellem arbejdsgivere og fagforeninger skal betales med den mellem partnerne aftalte løn. Hvor der ikke foreligger en decideret overenskomst mellem arbejdsmarkedets parter skal elevlønnen svare til den normale løn på det område eleven beskæftiger sig med.

EGU giver eleven mulighed for at gå videre med en decideret erhvervsuddannelse. Hertil hører f.eks. de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og uddannelser rettet mod landbruget. EGU er berammet til 2 år, og uddannelsens målsætning er at udvikle kompetencer hos elever med praktiske færdigheder. Elever, der ikke har gode boglige færdigheder i form af læsning, regning og skrivning kan have særlig fordel af at tage denne uddannelse. Måske har eleven haft svære oplevelser i livet, og de føler sig udstødte, mindreværdige, generte og usikre. For andre kan det være svært at sidde stille hele dagen bag en PC. Der er brug for en særlig pædagogisk indsats overfor denne type elev.

Det skulle helst være fælles tangegods for alle EGU-elever, at de føler sig hjemme og opmuntrede til at begynde på en praktisk uddannelse. Unge mennesker har som andre aldersgrupper et behov for at lave noget, at føle sig værdsatte og føle at der tages hensyn til deres meninger og viden. De har mod på at komme i gang. De vil ud på en arbejdsplads, hvor der er udviklingsmuligheder; det er derfor enormt vigtigt, at de fra starten føler sig velkomne. Uddannelses kerneområde er derfor i hovedsagen lagt an på praktik hos en arbejdsgiver afvekslende med skoleophold lagt ind mellem praktikperioderne. I særlige tilfælde kan uddannelsen fortsættes med et år ekstra i praktik. Elever der er fyldt 19 år med mindst et halvt års erhvervserfaring kan få merit og afkorte uddannelsesperioden til halvandet år. Ordet ’merit’ er et låneord fra det engelske sprog. Merit på engelsk kan oversættes til det danske ord ’fortjeneste’ eller ’indtjent’, altså man gør sig fortjent til en kortere periode end to år fordi, man har erhvervserfaring. De nærmere omstændigheder omkring optagelse, selve uddannelsen og afslutningen skal klarlægges i samarbejde med en såkaldt uddannelsesvejleder. Der skal laves en plan for uddannelsen og en aftale med ansøgerens bopælskommune.

Elev-praktikken omfatter forskellige arbejdsfunktioner, og ideen er også den, at man som ganske ung skal lære at forstå, hvordan man skal begå sig på en arbejdsplads. Der indgås i denne forbindelse en aftale med den virksomhed man skal i praktik hos, og der er en gensidig prøvetid. I tilfælde af, at man ikke kan få en praktikplads – dem er der desværre få af for tiden – er det så i stedet muligt med værkstedspraktik på skolen, hvor man går.

I uddannelsen indgår dele af pensum fra andre uddannelser, som f.eks. erhvervs- og arbejdsmarkeds uddannelser. Dele fra undervisningen på ungdomsskoler, højskoler og produktionsskoler kan også indpasses i forløbet på mellem 20 og 40 uger. Det hele tilrettelægges med henblik på, at man ved periodens udgang kan sige, at forløbet er afsluttet. EGU finder typisk sted på en række forskellige steder som f.eks. AMU-centre, VUC, daghøjskoler, ungdomsskoler, efterskoler, produktionsskoler, handelsskoler, landbrugsskoler, tekniske skoler eller social- og sundhedsskoler. Alt hvad der afsluttes under forløbet skal kunne give den ovennævnte merit. Altså kan man tage det med sig til andre uddannelsesforløb og forkorte perioden der. Dette skal ske sammen med vejlederen, og det skal så også indskrives i uddannelsesplanen.

Et naturligt spørgsmål hos eleven vil så naturligt nok være: Hvor kan jeg bagefter finde et job med min EGU og en videre specialiseret uddannelse i hånden? Inden for butiksområdet, landbrug mv., de pædagogiske områder, byggeri og anlæg samt hotel og restauration vil en del måske kunne finde et job afhængigt af arbejdsløsheden i de pågældende fag? Det kan også føre til jobs som job som specialarbejder i industrien, rengøringsjob, ejendomsservice og renovation eller transport- og lagerarbejde.